Tai Chi Sword

五十四式太極劍 [ 老式 ] Tai chi Sword

太極起勢

1. 仙人指路                                2. 三環套月

3. 金雞獨立                                4. 燕子抄水

5. 左右攔掃                                6. 挑簾迎客

7. 燕子入巢                                8. 靈貓捕鼠

9. 鳳凰點頭                                10. 黃蜂入洞

11. 鳳展右翅                               12. 挑簾迎客

13. 鳳展左翅                               14. 太公釣魚

15. 左右龍行                               16. 懷中抱月

17. 宿鳥投林                               18. 青龍擺尾

19. 青龍出水                               20. 風卷荷葉

21. 獅子搖頭                               22. 猛虎抱頭

23. 野馬跳澗                               24. 勒馬回身

25. 指南金針                               26. 迎風揮塵

27. 順水推舟                               28. 流星趕月

29. 燕子啣泥                               30. 魁星踢斗

31. 左右車輪                               32. 太公釣魚

33. 鵬展單翅                               34. 海底撈月

35. 懷中抱月                               36. 夜叉探海

37. 犀牛望月                               38. 花榮射雁

39. 青龍探爪                               40. 鵬展雙翅

41. 左右跨攔                               42. 花榮射雁

43. 白猿獻果                               44. 左右落花

45. 玉女穿梭                               46. 猛虎攪尾

47. 猛虎回頭                               48. 魚跳龍門

49. 烏龍絞柱                               50. 橫空出世

51. 朝天一柱                               52. 風掃梅花

53. 拱手抱劍                               54. 背劍歸原

太極收勢

太極世家何威廉二OO八年於澳洲重編

Chinese Sword 1

Chinese Sword 2

Chinese Sword 3

Chinese Sword 4

Contact Master Ho to purchase the DVD and CD detailing every movement.